مسيح(س) آمد...


1067271.gif
!!! Merry Christmas

و ای رسول ما ياد کن در کتاب خود از مريم آن روزی که از اهل خانهء خويش کناره گرفته به مکانی در مشرق بيت المقدس برای عبادت روی آورد و آنگاه که از همهء خويشان به کنج تنهائی پنهان گرديد ما روح خود را روح القدس که فرشتهء اعظم است بر او در صورتی زيبا مجسم ساختيم مريم که آن روح مجسم را در آن صورت زيبا ديد بدو گفت من از تو به خدای رحمان پناه ميبرم که تو پرهيزکاری کنی. روح القدس در جواب مريم گفت: من فرستادهء خدای تو هستم آمده ام تا به امر او تورا فرزندی بخشم بسيار پاکيزه و پاک سيرت. مريم گفت: ای عجب از کجا مرا فرزندی تواند بود در صورتی که دست بشری به من نرسيده؟ و من کار ناشايستی نکرده ام؟ رسول حق از زبان بی زبانی خدا گفت: اين چنين کار البته خواهد شد و آن بر من بسيار آسان است و ما اين پسر را آيت و رحمت واسع خود برای خلق گردانيم و قضای اللهی بر اين کار رفته است پس مريم به آن پسر بار برداشت و برای اينکه از سرزنش قوم جاهل بر کنار باشد به مکانی دور خلوت گزيد. آنگاه که او را زائيدن فرارسيدزير شاخ درخت خرمائی رفت و از شدت حزن و اندوه با خود ميگفت ايکاش من پيش از اين مرده بودم و از صفحهء عالم نامم به کلی پاک شده بود مريم در حال غم در انديشه بود. از زير آن درخت روح القدس يا فرزندش عيسی او را صدا کرد که غمگين مباش خدايت از زير پايت چشمهء آبی جاری کرد. ای مريم شاخهء درخت خرما را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه بريزد و روزی خود تناول کن وپس از اين از اين رطب تناول کن و از آب چشمه بنوش و چشم خود را به عيسی روشن گردان و هرکس از جنس بشر را بديدی با اشاره به او بگو که من برای خدا نذر روزهء سکوت کرده ام و با هيچکس تا زمانی که روزه ام سخن نخواهم گفت. آنگاه که قوم مريم از اين قضيه آگاه شدند به جانب او آمدند که از آن مکان به همراه سرزنش بيرون نمايند. گفتند: مريم عجب کار زشت و شگفت آوری کردی! ای مريم خواهر هارون نه تورا پدری نا صالح بود نه مادری بدکار پس تو دختر بکر از کجا فرزند يافتی؟! مريم پاسخ منکران را به اشاره حواله به طفل کرد. آنها گفتند: چگونه با طفل گاهواره ای سخن گوئيم؟! و آن طفل به امر خدا به زبان آمد و گفت: همانا من بندهء خاص خدايم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هر کجا باشم برای جهانيان مايهء برکت و رحمت گردانيد و تا زنده ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرد و به نيکوئی با مادر سفارش کرد و مرا ستمکار و شقی نگردانيد و سلام حق بر جان پاک من باد روزی که به دنيا آمدم و روزی که از جهان بروم و روزی که برای زندگانی ابدی آخرت برانگيخته شوم. اين است قضيهء عيسی بن مريم که مردم در امر خلقتش شک و ترديد دارند. اکنون به سخن حق و صواب حقيقت حالش بيان گرديد.

(گزيده ای از سورهء مريم سلام الله عليها)

***

021210_sadeqi100.jpg

حسين مير محمد صادقی، سخنگوی قوه قضاييه، در اعتراض به حکم اعدام برای هاشم آغاجری ازمقام خود استعفا داد . نوشته زير در asmoon-rismoon.persianblog.ir راجع به اين موضوع آمده است :

تو مي بايد خامُشي بگزيني
به جز دروغت اگر پيامي
نمي تواند بود،
اما اگرت مجال آن هست
كه با آزادي ناله ئي كني
فريادي در افكن
و جانت را به تمامي پشتوانه پرتاب آن كن!
هر چند آن روز كه مي بايد خاموش مي شدي حرف بسيار زدي، ولي فرياد امروزت زيبا بود!
به جمع انسانها خوش آمدی!

8.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
تابان

از آشنايی با شما و پيدا کردن سايت شما خوشحال شدم .