أناالحَقّ ...


چون جهانيان در اعمال کوشند،
تو در چيزی کوش که ذره ای از آن به از هزار اعمال اِنس و جنّ بُود،
وآن نيست الّا علم حقيقت.
-+---+---+-
پس دستش جدا کردند، خنده ای بزد.
گفتند:"خنده چيست؟"
گفت:"دست از آدمی بسته جدا کردن اسان است. مرد آن است که دست صفات، که کلاه همّت از تارک عرش در می کشد، قطع کند."
پس پايهايش ببريدند.
تبسمی کرد . گفت:"بدين پای سفر خاک می کردم. قدمی ديگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند؛ اگر توانيد، آن قدم ببريد."
پس دو دست بريده خون آلود برروی در ماليد و روی و ساعد را خون آلود کرد.
گفتند:"چرا کردی؟"
گفت:"خون بسيار از من رفت. دانم که رويم زرد شده باشد. شما پنداريد که زردی روی من از ترس است. خون در روی ماليدم تا در چشم شما سرخ روی باشم، که گلگ.نه مردان خون ايشان است."
گفتند:"اگر روی را با خون سرخ کردی، ساعد را باری چرا آلودی؟"
گفت:"وضو می سازم."
گفتند:"چه وضو؟"
گفت:"رَکعَتانِ فی العشق، لايَصِحّ وُضو ءُ هُما الّا بالدّم"
- در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نيايد الّا به خون.
پس چشمهايش برکندند.
قيامتی از خلق برخاست و بعضی می گريستند و بعضی سنگ می انداختند.
پس خواستند تا زبانش ببرند.
گفت:"چندانی صبر کن که سخنی بگويم."
روی سوی آسمان کرد و گفت:"الهی! بر اين رنج که بهر تو می دارند محرومشان مگردان، و از اين دولتشان بی نصيب مکن. الحمدلله که دست و پای من بريدند در راه تو، و اگر سر از تن باز کنند، در مشاهده جلال تو بر سر دار می کنند."
پس گوش و بينی ببريدند و سنگ روانه کردند...
( مطلب از :icq.persianblog.ir )


***

036.jpg

ما به بنى اسرائيل در كتاب (تورات) اعلام كرديم كه دوبار در زمين فساد خواهيد كرد، و برترى‏جويى بزرگى خواهيد نمود. (4)
هنگامى كه نخستين وعده فرا رسد، گروهى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضد شما ميانگيزيم (تا شما را سخت در هم كوبند; حتى براى به دست آوردن مجرمان)، خانه‏ها را جستجو مى‏كنند; و اين وعده‏اى است قطعى! (5)
سپس شما را بر آنها چيره مى‏كنيم; و شما را به وسيله داراييها و فرزندانى كمك خواهيم كرد; و نفرات شما را بيشتر (از دشمن) قرارمى‏دهيم. (6)
اگر نيكى كنيد، به خودتان نيكى مى‏كنيد; و اگر بدى كنيد باز هم به خود مى‏كنيد. و هنگامى كه وعده دوم فرا رسد، (آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه) آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر مى‏شود; و داخل مسجد (الاقصى) مى‏شوند همان گونه كه بار اول وارد شدند; و آنچه را زير سلطه خود مى‏گيرند، در هم مى‏كوبند. (7)
(سورة اسراء)


038.jpg

/ 1 نظر / 6 بازدید
2003

نمی خواهم نظر بدهم چون اينطوری دوست دارم